Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezik személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. Adatkezelő

1.1. Általános rendelkezések

A Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Adószám: 242394 82 241, Cg. szám: 01 09 997245, a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében az alábbiak szerint. Az Ön által megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától a 2. pontban meghatározott cél megvalósulásáig, adatai önkéntes visszavonásáig, illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig érvényes.

1.2. Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzatban az alábbi jelentéssel bírnak:

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

2.1 Alkalmazás használati formula

Ön a Be Social Kft. a https://szabadelocsolni.hu/ weboldalon található alkalmazásban elhelyezett formulák használatával információkat küldhet. Az Adatkezelő kezeli az Ön nevét, e-mail címét, Facebook profilképét és Facebook azonosító kódját (ID), illetve az önkéntesen, szabadon választott képmásról készült fényképet, amelyet a formulában megad annak érdekében, hogy az applikáció szolgáltatását - locsolási felkérést juttasson el barátainak, családtagjainak, és a célzott személyek viszont válaszadási lehetőséget biztosítva - használni tudja. Az Ön által, az online formula kitöltésével megadott adatokat a fentiek szerinti céllal fogjuk kezelni. Az adatok az Adatkezelő saját szerverén tárolásra kerülnek 2020.04.15-e de. 10 óráig. Ezt követően az adatokat automatikusan törlésre kerülnek. Személyes adata tehát hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig, illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a fenti dátumig) kezeljük. 

Személyes adatát a Be Social Kft. következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, szoftverfejlesztők, weboldali hostok, adatvédelmi tisztviselő, szerver rendszergazda.

Személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.2. Locsolás felhívására válasz e-mail

Amennyiben e-mail címet ad meg az alkalmazás formulájában, vagy az alkalmazást Facebook bejelentkezéssel használja, lehetőséget biztosít a kiválasztott, locsolni kívánt személynek arra, hogy a locsolásra való felhívásra választ küldjön Önnek. Erre a megadott e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációban megadott e-mail címen keresztül van lehetőség. Ezen adatokat az Adatkezelő a 2.1. pontban meghatározottak szerint tárolja, más céllal nem használja. 

Személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.3 Böngészés a szabadelocsolni.hu weboldalon – Sütik használata

A szabadelocsolni.hu weboldal sütiket használ. A sütikről, illetőleg engedélyezésük, használatuk szabályairól, az általuk gyűjtött adatok természetéről és felhasználásáról a süti tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Az Adatkezelő által a sütikkel kapcsolatos adatok, amennyiben Ön ezeket megadja: IP cím, böngészési előzmény a szabadelocsolni.hu weboldalon.

Az Ön sütikben tárolt adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, weblap admin, adatvédelemért felelős munkatársak, adatvédelmi tisztviselő

Az Ön sütikben tárolt adatait a következő személyeknek vagy szervezeteknek továbbítjuk: Google és a Google partnerei a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban, külső weboldal szolgáltató.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

3. Adattovábbítás harmadik személyek részére

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató hosztolja. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében olyan módon, amely jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó szolgáltató titoktartásra kötelezett. Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint kerülhetnek továbbításra harmadik személyek részére az Ön előzetes beleegyezésével.

4. Visszavonáshoz való jog

Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott célok tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás előtt jogszerűségét.

Ön hozzájárulását az Adatkezelő részére e-mailben (info@besocial.hu) vagy postai úton küldött megfelelő üzenetben, illetve a 2. pontban foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását.

5. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adata tekintetében.

6. Linkek

Internetes jelenlétünk magában foglalja más weboldalak linkjeinek alkalmazását. Azonban azt nem tudjuk biztosítani, illetve nem felelünk azért, hogy a másik weboldal működtetője megfelelő adatkezelési- és adatbiztonsági protokollt alkalmazzon.

Mint szolgáltató, csak a saját weboldalunkon található tartalomért vagyunk felelősek az általános jogi előírások értelmében. Saját tartalmunk megkülönböztethető más, egyéb szolgáltató által nyújtott tartalomtól. Más, harmadik személy szolgáltató által linkeken keresztül nyújtott tartalomért felelősséget nem vállalunk, nem alkalmazzunk azokat, mint saját tartalmat.

Egyedül azon weboldal szolgáltatója, amelyre az adott link mutat, felelős az illegális, helytelen vagy hibás tartalomért és információért, különösen azokért az esetleges károkért, amelyek ezen információk használatából vagy annak elmaradásából adódhatnak.

7. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

8. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket. A Reklámtörvény 6. § (7) bekezdése értelmében az alábbi kommunikációs csatornákat használhatja hozzájárulásának visszavonására reklámküldemények küldése tekintetében, illetőleg adatai gyűjtésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos információk beszerzésére, azok helyesbítésére, zárolására, törlésére vagy bármely egyéb engedély visszavonására:

e-mail cím: info@besocial.hu

Postai cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a Be Social képviselője elérhetősége: info@besocial.hu

 

Budapest, 2020.04.09.
Facebook ikon GIF ikon YouTube ikon Fotók ikon Feltöltés ikon